Giảm thuế trước bạ ô tô chính thức có hiệu lực từ hôm nay.

5/5 - (1 bình chọn)

Giảm thuế trước bạ ô tô chính thức có hiệu lực.

Sau một thời gian mong chờ từ lúc:

Bộ công thương đề xuất dành cho khách hàng mua xe lắp ráp trong nước.Thời gian áp dụng đến hết 2020 để kích cầu tiêu dùng.

Đến thông báo giảm lệ phí trước bạ xe ô tô: Theo thông báo hoả tốc số 185/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2020. Thủ tướng đã có kết luận cho dự thảo về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Cuộc họp được diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Chính Phủ do thủ tướng chỉ trì. Sau khi nghe các Bộ báo cáo, ý kiến của các phó tủ tướng

Hôm nay Bộ tài chính, Tổng cục thuế đã ban hành công điện số 05/CĐ-TCT. Về việc áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020 theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại nghị quyết số 84/NQ-TTG ngày 29/05/2020.

Tổng cục trưởng tổng cục thuế điện:

 • Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Các vụ, các đơn vị trực thuộc Tổng cục thuế.

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 06 năm 2020

CP ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu tại nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ  về lệ phí trước bạ tại địa phương đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Giản thuế trước bạ ô tô
Giảm Thuế Trước Bạ Ô Tô

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019

Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô) và xe máy quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Nghị định này (trừ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô) là giá tại Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành.

 1. a) Giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ được xác định theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

Giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường của từng loại ô tô, xe máy (đối với ô tô là theo kiểu loại xe) được căn cứ vào các cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 2 Điều này.

 1. b) Trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Cơ quan Thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 2 Điều này quyết định giá tính lệ phí trước bạ của từng loại ô tô, xe máy mới phát sinh (đối với ô tô là theo kiểu loại xe).
 2. c) Trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ hoặc ô tô, xe máy có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ mà giá chuyển nhượng ô tô, xe máy trên thị trường tăng hoặc giảm từ 5% trở lên so với giá tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Cục thuế tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày mùng 5 của tháng cuối quý.

Bộ Tài chính ban hành Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung trước ngày 25 của tháng cuối quý để áp dụng kể từ ngày đầu của quý tiếp theo. Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung được ban hành theo quy định về ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ quy định tại điểm a khoản này hoặc căn cứ vào trung bình cộng giá tính lệ phí trước bạ của cơ quan thuế các địa phương.

 1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ đã qua sử dụng (trừ nhà, đất và tài sản nhập khẩu đã qua sử dụng) là giá trị còn lại tính theo thời gian sử dụng của tài sản.

Đối với ô tô, xe máy đã qua sử dụng mà chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trị sử dụng còn lại của kiểu loại xe tương đương có giá tính lệ phí trước bạ trong nhóm kiểu loại xe đã có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

 1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với một số trường hợp:
 2. a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mua theo phương thức trả góp là giá trả một lần (không bao gồm lãi trả góp) được xác định theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này bao gồm cả thuế nhập khẩu (nếu có), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng (nếu có).
 3. b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mua theo phương thức xử lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân (tài sản tịch thu) là giá trúng đấu giá đối với tài sản mua theo hình thức đấu giá hoặc giá do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với tài sản mua theo hình thức chỉ định hoặc hình thức niêm yết giá, bao gồm cả thuế nhập khẩu (nếu có), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này.”

 1. Khoản 5 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung và bổ sung thêm khoản 7, khoản 8 vào Điều 7 như sau:
 2. a) Khoản 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%.

Riêng:

 1. a) Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này.

Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

 1. b) Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, Cơ quan Thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự theo quy định tại khoản này.”

 1. b) Bổ sung thêm khoản 7 như sau:

“7. Tổ chức, cá nhân đã được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy lần đầu, nếu chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ theo quy định thì tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu trên giá trị sử dụng còn lại của tài sản.”

 1. c) Bổ sung thêm khoản 8 như sau:

“8. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng ô tô, xe máy xác lập sở hữu toàn dân (tài sản tịch thu) theo quy định của pháp luật mà ô tô, xe máy xác lập sở hữu toàn dân có đăng ký quyền sở hữu trước đó thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần thứ 2 trở đi.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng ô tô, xe máy xác lập sở hữu toàn dân (tài sản tịch thu) theo quy định của pháp luật mà ô tô, xe máy xác lập sở hữu toàn dân không có đăng ký quyền sở hữu trước đó hoặc không có cơ sở để xác định việc đã đăng ký quyền sở hữu trước đó thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu.”

Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

 1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.
 2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%.
 3. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%.
 4. Xe máy mức thu là 2%.

Riêng:

 1. a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.
 2. b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.
 3. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%.

Riêng:

 1. a) Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.
 2. b) Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự theo quy định tại khoản này.

 1. Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ tương ứng của từng loại tài sản.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại Điều này khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản/1 lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền.

Khi nào áp dụng giảm thuế trước bạ?

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký 28/06/2020. Như vậy tất cả những xe ô tô trong diện sản xuất hoặc lắp ráp tại Việt Nam sẽ được CP hỗ trợ giảm 50% thuế trước bạ từ ngày làm việc đầu tiên thứ 2 cuối cùng của tháng 06:  29/06/2020.

Giảm 50  thuế trước bạ ô tô cách tính như thế nào?

Theo Nghị quyết ban hành xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp tại Việt Nam sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ thì sẽ được tính như sau:

Ví dụ:

Theo qui định Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP địa phương có mức thu lệ phí trước bạ là 10% sẽ được tính là 5% giảm ½ so với mức thu trước đây. Địa phương có mức thu 12% sẽ được tính là 6% theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP.

Giảm thuế trước bạ ô tô 2020 người tiêu dùng được lợi như thế nào?

Nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng nhưng thực ra là gián tiếp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xe ô tô.

Tính theo giá trị xe trên thị trường thì người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi thấp nhất là chục triệu cao nhất là hàng trăm triệu khi mua ô tô tại thời điểm được áp dụng hỗ trợ giảm phí trước bạ 50% dành cho xe ô tô lắp ráp, sản xuất tại Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem tại: https://thegioixehyundai.net/thue-truoc-ba-xe-o-to-giam-50-thoi-diem-vang-mua-xe/

Ngoài chương trình giảm lệ phí trước bạ Quý khách hàng sẽ được hưởng lợi thêm từ đại lý Hyundai Ngọc An khi mua xe Hyundai (Hiện tại Hyundai là hãng xe có số lượng sản phẩm, đa dạng chủng loại nhất được lắp ráp tại Việt Nam)

Giá từ 345 triệu, mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại từ 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ

Chỉ cần thanh toán trước từ 120 – 340 triệu.

 • Ký hợp đồng tại nhà
 • Giao xe tại nhà
 • Có xe lái thử
 • Xe sẵn giao ngay đủ loại, đủ màu.
 • Nhanh tay nhận ngay ưu đãi.

Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận giá tốt nhất:
Hotline PKD: 0909 789 104 để biết thêm chi tiết.

DỊCH VỤ CHU ĐÁO – CHUYÊN NGHIỆP

– Cam kết khuyễn mãi tốt nhất

– Hỗ trợ vay lên đến 85% giá trị xe, thời gian vay từ 3 năm – 8 năm.

– Đảm bảo lãi xuất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn.

– Hỗ trợ khách hàng chứng minh tu nhập.

– Đăng ký xem xe và lái thử miễn phí tại nhà.

– Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe.

LỢI ÍCH KHI MUA XE TẠI HYUNDAI NGỌC AN.

Cam kết giá tốt nhất HCM

Thanh toán linh hoạt, số tiền trả trước thấp.

Lãi suất ưu đãi, hỗ trợ chứng minh thu nhập.

Thủ tục đơn giản, nhanh gọn.

Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm xe.

Hỗ trợ đăng ký HTX, taxi công nghệ: Grab, Be, FastGo …

Trung tâm bảo dưỡng bảo hành chuẩn 3S với đội ngũ kinh nghiệm lâu năm, trang thiết bị hiện đại nhất.

Dịch vụ phòng chờ tiện nghi, cao cấp. Bạn sẽ có những thời gian thư giãn khi đến với chúng tôi.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ.

Vui lòng cung cấp thông tin của bạn vào phần bên dưới.

https://thegioixehyundai.net/lien-he/

Hyundai Ngọc An đại lý uỷ quyền TC Motor

www.thegioixehyundai.net

Hotline: 0909 789 104 086 860 8004

Vui lòng liên hệ Hotline trước khi đến cửa hàng để được hỗ trợ tốt nhất.

Trụ sở 3S: 327 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Chi nhánh 1S: 327 Quốc Lộ 13, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

/** * The template for displaying comments. * * This is the template that displays the area of the page that contains both the current comments * and the comment form. * * @link https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy * @package Flatsome\Templates * @flatsome-version 3.16.0 */

0909 789 104

Chat Zalo